Hírek / Felhívás ajánlattételre a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására

Felhívás ajánlattételre a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására

2022.05.25.Felhívás ajánlattételre

parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására

 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Jegyzője a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § h) pontja alapján meghatározott növény- és talajvédelmi feladatkörben eljárva, a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 2022. évi parlagfű elleni közérdekű védekezési feladatainak ellátása érdekében jelen ajánlattételi felhívást teszi közzé.

 

Az ajánlattevők köre: a rendelet 2. § (4) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek.

 

Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:

1. A közérdekű védekezés során használni kívánt gépek felsorolását, főbb műszaki adatait.

2. Az érvényesíteni kívánt bruttó - általános forgalmi adót is tartalmazó - vállalkozói díjat Ft/m2 -re meghatározva (a vállalkozói díj magában foglalja a feladat ellátásával felmerülő valamennyi költséget, ideértve különösen a kiszállással összefüggő költségeket).

3. A kiszállás esetén fizetendő bruttó - általános forgalmi adót is tartalmazó - díj összegét. (amikor a munkát a kötelezett elvégzi, mire kiérkezik a helyszínre a vállalkozó)

4. Az ajánlattevő nyilatkozatát arra nézve, hogy képes-e a közérdekű védekezés elrendelését követően 3 napon belül a védekezést megkezdeni és folyamatosan végezni.

5. Az ajánlattevő adatait (név, székhely, képviselő neve, levelezési cím, számlavezető pénzintézet, számlaszám, adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartó neve, telefonszáma, email és postacíme), illetve – amennyiben az ajánlattevő elérhetőségeivel nem azonos – az általa esetlegesen megjelölt kapcsolattartó elérhetőségeit.

A Vértesszőlős Község Önkormányzatának Jegyzője annak érdekében, hogy Vértesszőlős község belterületén biztosítani tudja a közérdekű védekezés végrehajtását, az összességében legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel vállalkozási keretszerződést köt, mely alapján az ajánlattevő a közérdekű védekezéseket a keretszerződésben rögzített áron köteles – a rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – rendeltetésszerűen, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással elvégezni.

A megkötendő vállalkozási keretszerződés tervezetét az ajánlattételi felhívás 1. melléklete tartalmazza. A keretszerződés 2022. május 31. – 2022. november 30. közötti időtartamra szól. Az ajánlatokat a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével személyesen, vagy postai úton zárt borítékban, a Vértesszőlős Község Önkormányzatának Jegyzőjéhez (2837 Vértesszőlős, Templom utca 57.) 2022. május 27-én 12.00 óráig beérkezően kell benyújtani. A borítékon kérjük olvashatóan tüntessék fel a következőket: „Pályázat parlagfű irtás elvégzésére”

A nyertes ajánlattevő közvetlenül értesítésre kerül.

Vértesszőlős, 2022. május 24.

 

dr. Lázár Gabriella

           jegyzőCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák