Hírek / Árverési hirdetmény-Vértesszőlős Község Önkormányzata nyílt árverése

Árverési hirdetmény-Vértesszőlős Község Önkormányzata nyílt árverése

2021.10.06.

Árverési hirdetmény

 

Vértesszőlős Község Önkormányzata nyílt árverés keretében értékesíteni kívánja az 1/1 tulajdonában lévő, Vértesszőlős belterület 249 hrsz-ú (természetben Vértesszőlős, Ady E. u. 3. sz. alatti), 664 m2 alapterületű, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan egyéb jellemzői:

Közműellátottság: közműves ivóvízellátással, közműves szennyvízelvezetéssel, elektromos energia-bekötéssel, telken belüli gázcsonkkal rendelkezik.

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 23 m2 területre bejegyzett vezetékjog.

Épület: A telken lévő épület alapterülete 112 m2, beépítése szabadon álló, vegyes kő és tégla falazatú, fafödémes, cserépfedéses, fölszint-magastetős épület. A felépítményben eredetileg 2 lakás volt kialakítva, közös fűtéssel. A lakóház jelenleg nem lakott. A telek tájolása: ÉNY-DK.

Az árverésen történő részvétel feltételei:

Az árverésen az a természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet képviselője jogosult részt venni, aki (amely) az e hirdetményben meghatározottak szerint az árverésre regisztrált, a regisztrációs adatlapon (cégszerűen) a szükséges nyilatkozatokat megtette, a kért dokumentumokat becsatolta és a licitdíjat megfizette.

Az árverés helyszíne: Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.

Az árverés időpontja: 2021. november 4. (csütörtök), 10,00 óra

Az árverésre történő regisztráció határideje: 2021. október 29. (péntek), 11,00 óra.

Regisztrálásra a Polgármesteri Hivatalban, hétfőn és szerdán 8-12, 13-16; pénteken 8-11 óra között van lehetőség.

Az árverésen való részvételhez szükséges, a regisztrációs adatlap kitöltésekor teendő nyilatkozatok: 

a) Szervezet esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak alapján arról, hogy a szervezet átlátható szervezetnek minősül.

b) Nyilatkozat az árverésen való részvétel és adásvétel feltételeinek elfogadásáról.  

c) Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy nyertes licitálás esetén az árverést követő 8 napon belüli szerződéskötési kötelezettség elmulasztása esetén a nyertes licitáló által befizetett licitdíj összege meghiúsulási kötbér jogcímén Vértesszőlős Község Önkormányzatát illeti.

d) Nyilatkozat arról, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzata és a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal az ajánlattevő személyes adatait a tárgyi ingatlan nyilvános árverésén történő részvétele és nyertes ajánlattétel esetén az adásvételi szerződés megkötése céljából kezelje, felhasználja.

e) Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a tárgyi ingatlant megtekintette, megismerte.

Az árverésen való részvételhez szükséges, a regisztrációs adatlaphoz csatolandó dokumentumok:

a) A licitdíj befizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.

b) Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása a köztartozás-mentességről, Vértesszőlős Község Jegyzőjének, mint I. fokú önkormányzati adóhatóságnak igazolása, hogy az ajánlattevőnek nincs az Önkormányzat felé lejárt határidejű adótartozása.

c) Szervezet esetén az adott szervezetre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, a szervezet képviselőjének adatait igazoló érvényes személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya) benyújtása, másolatkészítés céljából.

d) Természetes személy esetén a regisztrációs adatlapon kitöltött adatok igazolására az érvényes személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya) benyújtása, másolatkészítés céljából.

A licitdíj összege, megfizetésének határideje, módja:

A nyilvános árverésen való részvétel feltétele legkésőbb 2021. október 29-én 10,00 óráig 2.400.000 Ft összegű licitdíjnak Vértesszőlős Község Önkormányzata 63300037-11071321-00000000 számú bankszámlájára készpénzátutalási megbízással történő megfizetése.

Az árverés szabályai és az adásvételi szerződés megkötésének feltételei:

Az ingatlan kikiáltási ára (kezdő licitár) 24.000.000 Ft.

(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az Áfa alól a beépített ingatlan és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése.)

Az eljárás során alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 250.000 Ft. Negatív licitre nincs lehetőség. A licitet Vértesszőlős Község Polgármestere vezeti. A nyilvános árverés kezdetekor ellenőrzésre kerül, hogy a liciten a licitre regisztrált vesz-e részt. Az ingatlan a legmagasabb összegű ajánlatot tevő licitáló részére kerül értékesítésre. A polgármester az árverés során a legmagasabb licitösszeget háromszor ismétli, és bejelenti az árverés nyertesét.

Amennyiben a kezdő licitre nem érkezik elfogadó ajánlat, a nyílt árverés érvénytelennek minősül.

Az árverésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-       az árverés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        az árverésre bocsátott ingatlan helyrajzi számát, címét,

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását (jelenléti ívet).

A nyertes licitáló által befizetett licitdíj a szerződéskötés biztosítékaként a szerződés megkötéséig az Önkormányzatnál letétben marad, és a szerződéskötést követően a vételárba foglalóként beszámít.

Amennyiben a nyertes licitáló az árverést követő 8 napon belül szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget, az általa befizetett licitdíj meghiúsulási kötbér jogcímén Vértesszőlős Község Önkormányzatát illeti.

Minden további résztvevő részére a befizetett licitdíj az árverés napját követő 3 napon belül az általa meghatározott bankszámlaszámra – kamatmentesen – visszafizetésre kerül.

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.

Az Nvtv. szabályi alapján a tárgyi ingatlan nemzeti vagyonnak minősül, melynek tulajdonjogát az Nvtv. 13. § (2) bekezdése értelmében kizárólag természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

Az Nvtv. 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte.

Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: az árverést követő 8 napon belül.

A teljes vételár megfizetésének határideje: a szerződéskötést követő 4 hónapon belül.

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Időpont-egyeztetés, további felvilágosítás: 06-30-579-3780.

Vértesszőlős Község Önkormányzata
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák