Polgármesteri Hivatal / Ügyintézés / Gépjárműadó és iparűzési adó változások 2021

Gépjárműadó és iparűzési adó változások 2021

2021.02.05.Tájékoztató a helyi adókhoz kapcsolódó változásokról

 

1.Változások a gépjárművek adóztatásában


Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érinti  a gépjárművek adóztatását.

 

2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó-és Vámhatóság (NAV) látja el.

 

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása - az adóhatósági feladatokat  továbbra is Vértesszőlős község Önkormányzata végzi. Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozások összege az adószámla kivonatban feltűntetésre kerül, amelyet  továbbra is Vértesszőlős Község Önkormányzat – Takarékbank Zrt.-nél vezetett -
63300037-11071390 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetniük.

 

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közölte az állami adóhatósággal.

 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott az állami adóhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
 

2021. január 1-jét követően  az új mentességre vagy  adókedvezményre jogosító körülményekről  kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az Nemzeti Adó- és Vámhatóság.  Az adózó bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges a kedvezmény megállapításához, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.

Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetőek. / https://www.nav.gov.hu  /

  

2.Változások a helyi iparűzési adóztatásban

  1. A helyi iparűzési adó bevallás benyújtása
     

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezései értelmében 2021.01.01-től az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az E-Önkormányzat Portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó)
 -fentiektől eltérően- adóbevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.


Fontos, hogy az iparűzési adóbevallások feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, így a helyi iparűzési adóbefizetések teljesítése változatlanul Vértesszőlős Község Önkormányzat Takarékbank Zrt.-nél vezetett 63300037-11071369 számú helyi iparűzési adó beszedési számlájára történik.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100.§ (5) bekezdése 2021. Január 1. napjával hatályon kívül helyezte az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparűzési adót.

  1. Nyilatkozattétel a helyi iparűzési adó-előleg kedvezmény érvényesítéséhez
     

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz:

1.         A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Ezzel kapcsolatosan az iparűzési adó bevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven.

Ez az engedmény minden KKV-nak minősülő adózónak jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a bevalláson bejelöli ezt a jelleget. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.

 

2.         A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelete szerinti adómértékkel (2%) bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha  2021. február 25-ig,  a 2021. február 25. után alakult vállalkozó 2021. december 31.-ig a székhelye, telephelye szerinti Önkormányzati Adóhatóság számára  - a Nemzeti Adó-és Vámhivatalon keresztül – a külön erre a célra rendszeresített 21NYHIPA elnevezésű nyomtatványon nyilatkozatot ad be.

A nyilatkozat tételhez szükséges adatlap és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján  a www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése vagy a  https://onya.nav.gov.hu → Bejelentkezés → Új nyomtatvány, bejelentés → Adat- és változásbejelentés → Nyilatkozat HIPA kedvezményről útvonalon érhető el. A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz. Az adatlapok, nyilatkozatok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól – így arról, hogy ki köteles az adatlapot elektronikusan benyújtani – bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu). az „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban, valamint „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben” című információs füzetben talál.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4) b) pontja szerint az adó-előleg kedvezmény  feltétele még a bejelentett telephely adat, a telephellyel is rendelkező adózók esetében. A telephely adatok bejelentése kiemelt jelentőséggel bír, mert a 21NYHIPA elnevezésű nyilatkozat által érvényesíthető adóelőleg-kedvezmény csak ebben az esetben érvényesíthető a  telephely szerinti település Önkormányzati Adóhatóságánál.

Az adózók a  2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1 alpontjában előírt – Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos – bejelentést  amennyiben azt nem tette meg a Nemzeti Adó-és Vámhivatal  által 2020. január 1-én közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozat jelölésével tehetik meg.

Vértesszőlős, 2021.02.05

dr. Lázár Gabriella
Jegyző


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák