Közérdekű adatok / Általános közzétételi lista (2011. évi CXII.tv.1.mell.alapján) / II. tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. tevékenységre, működésre vonatkozó adatokII. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II/1.

a) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

az egyes ügytípusok leírásánál található>>>

b) szervezeti és működési szabályzat, valamint ügyrend:

- A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

- Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

c) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

II/2.

A szervre nem vonatkozik.

II/3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  • A települési támogatáskról szóló, mindenkori hatályos önkormányzati rendelet szerinti támogatások.
  • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton való részvétel, a hallgatók támogatása.

II/4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az egyes ügytípusoknál megjelölésre került.

II/5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló

önkormányzati rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-ának megfizetését az önkormányzat átvállalja attól a tárgyévben 70. életévét betöltött ingatlanhasználótól, aki Vértesszőlős község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a közszolgáltatással érintett ingatlanban életvitelszerűen egyedül él.

II/6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II-6 nyilvántartások>>>

II/7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

Az Önkormányzat „Hírmondó” címmel, havi rendszerességgel tájékoztató jellegű kiadványt ad ki, melyet térítésmentesen biztosít a lakosság részére. A belterületen élők a kiadványt lakcímükre juttatva kapják meg, a külterületen élők részére gyűjtőpontokon (pl. közösségi ház, polgármesteri hivatal, stb.) válik hozzáférhetővé. A Hírmondóban az aktuális önkormányzati, kulturális, közösségi hírekről, rendezvényekről, iskola, óvoda, civil szervezetek működéséről kapnak tájékoztatást a lakosok.

II/8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai:

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:

A képviselő-testület döntéseit a polgármester, a jegyző (Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal), illetve a képviselő-testület bizottságai készítik elő, a képviselő-testület SZMSZ-ében foglaltak szerint.

Az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai:

A lakosok a képviselő-testület nyilvános ülésein részt vehetnek. Az évente legalább egyszer tartandó és előre meghirdetett közmeghallgatáson véleményt nyilváníthatnak.

Vértesszőlős Község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a lakosok és egyéb partnerek a képviselő-testület mindenkori hatályos, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint közreműködhetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló, mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a természetes személyek és szervezetek a rendeletek tervezetéről véleményt nyilváníthatnak.

A testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai:

Testületi ülések meghívói>>>

Testületi ülések jegyzőkönyvei>>>

II/9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok:

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló, mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül közzétételre.

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

Előterjesztések>>>

II/10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények>>>

II/11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk>>>

II/12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai>>>

II/13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve>>>

II/14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

II/15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

II/16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen szerződés.

II/17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen.

II/18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerint.

II/19. 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen.

II/20. 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen.

II/21. 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen.

II/22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény:

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II/23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen.

II/24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen.

II/25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen.


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák