Hírek / Változás! Családi fogyasztói közösségek hatósági bizonyítvány igényléséről

Változás! Családi fogyasztói közösségek hatósági bizonyítvány igényléséről

2023.01.12. 

M Ó D O S U L T A K

„a többgenerációs épületekben” élő családi fogyasztói közösségek

egyetemes földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményére jogosító feltételek!

Már nem jogszabályi feltétel, hogy az érintett lakás rendeltetési egységeknek önálló bejárata legyen!

 

A Kormány 2023. január 10-ei hatállyal módosította 259/2022. (VII.21.) Korm. rendeletét, melyben a családi fogyasztói közösségek egyetemes földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményére jogosító feltételek szabályairól rendelkezik.

 

A korábbi szabályozás értelmében az ingatlanban (a legfeljebb 4 db) lakás rendeltetési egységnek önállónak kellett lennie, ami azt jelentette, hogy minden lakás rendeltetési egység önálló bejárattal rendelkezett és az egységek egymásból nem voltak átjárhatók.

 

A január 10-én hatályba lépett, módosult szabály az alábbiak szerint rendelkezik:

 

„7/A. §  (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.  

(1a) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.”

 

Fentiek értelmében már nem követelmény, hogy az egymástól elkülönülő, az OTÉK 105. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő lakóegységeknek önálló bejárata legyen.

Az az ügyfél, akinek a korábbi hatályos jogszabályok alapján az önálló bejárat(ok) hiánya miatt került elutasításra a kérelme (az egyéb feltételek megléte esetén!), a módosult szabály alapján új kérelmet nyújthat be.

Az OTÉK 105. §-a szerinti lakás fogalma:

„105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon a lakossági fogyasztó nyújtja be a jegyzőhöz

  • postai úton, vagy
  • személyesen, ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban (Fodor Bernadett hatósági ügyintézőnél),
  • vagy elektronikus úton
    • a www.e-papír.gov.hu oldalon, vagy
    • a tarhely.gov.hu oldalon, ügyfélkapun, Vértesszőlős Község Önkormányzata hivatali kapuján keresztül (rövid név: VERTESSZOL; KRID: 308150169).

A kérelem e-mail üzenetként nem nyújtható be!

 

A formanyomtatvány az Önkormányzat hivatalos weboldalán (www.vertesszolos.hu) a Polgármesteri Hivatal/Nyomtatványok/Családi fogyasztói közösségek hatósági bizonyítvány fül alatt letölthető vagy a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben igényelhető, Fodor Bernadett hatósági ügyintézőnél.

 

Az eljárás illetékmentes, az eljárási határidő 8 nap, mely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyben a Korm. rendelet a fellebbezés lehetőségét kizárja.

 

A jegyző által kiadott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

dr. Lázár Gabriella

         jegyző

 

 

 

A kérelem formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:

 
Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák