Hírek / Közterület-használati rendelet-tervezet véleményezésre bocsátása

Közterület-használati rendelet-tervezet véleményezésre bocsátása

2021.07.12.A közterület használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének társadalmi egyeztetésre bocsátása

 

Tisztelt Lakosság!

 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete új rendeletet kíván alkotni a közterület használatáról, rendjéről és tisztántartásáról. Az új rendelet azon tartalma, mely általánosságban állapít meg kötelezettséget az ingatlan-tulajdonosoknak, jelentősen nem különbözik a 2014. óta hatályos rendeletétől.  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet közeljövőben történő hatályba léptetésével viszont a képviselő-testület nagyobb hangsúlyt kíván fektetni (többek között) a közterület-használat szabályainak betartatására.

 

A közterület-használati rendelet 4. § (1) bekezdése határozza meg, hogy mely típusú közterület-használathoz szükséges engedélyt kérni. Ezekben az esetekben mindig a használat megkezdése előtt kell benyújtani a kérelmet, figyelembe véve azt, hogy az ügyintézési határidő 8 nap.

Az engedély-köteles közterület-használat közül kiemelném az alábbiakat:

Mint ahogy eddig is, közterületen kizárólag közterület-használati engedély birtokában lehet fás szárú növényt telepíteni. A fás szárú növényekről szóló önkormányzati rendeletünk friss, júliusi módosítása szerint a fás szárú növényt közút mentén az úttest (a gépjárművek közlekedésére szolgáló rész) szélétől számított 2 méteres távolságon belül nem lehet ültetni.

Új szabályként kerül a rendeletbe, hogy közterületen virágláda, virágkosár, egyéb, díszítési célt szolgáló tárgy (ide sorolva a közvetlenül a talajba ültetett lágy szárú növényt) az úttest szélétől számított 1 méteren belül nem helyezhető el. Ennek közlekedésbiztonsági okai vannak, ugyanis sok esetben az utakon a szembejövő gépjárművek nem tudnak lehúzódni ezen tárgyak miatt.

Az új rendelet hatályba lépését megelőzően ezen övezetbe kihelyezett fenti, díszítési célú tárgyakat, lágy szárú növényeket az ingatlan használója köteles eltávolítani a közterületről 2021. december 31. napjáig. Nem díszítési célt szolgáló egyéb tárgyak (pl. terméskő, oszlop, fémcső, stb.), melyek a gépjárművek közlekedését, parkolását veszélyeztetik, tilos a közterületre kihelyezni. A rendelet hatályba lépése előtt kihelyezett ezen tárgyakat szintén 2021. december 31. napjáig köteles az ingatlan használója a közterületről eltávolítani.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok előtti közterület leburkolása (kapubejáró), csakúgy, mint eddig is, kizárólag közterület-használati engedély birtokában lehetséges, az engedély véglegessé válását követően! Változás az új rendeletben, hogy a jelenlegi, összesen 8,5 méter szélesség helyett 9 méter szélességben lehetséges a közterület leburkolása, továbbá, ha a burkolás érinti az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árkot is, ebben kizárólag az önkormányzat által meghatározott keresztmetszetű áteresz helyezhető el.

 

Az ingatlan-használók közterület tisztántartásával, gondozásával kapcsolatos kötelezettségei tartalmilag nem változtak, viszont pontosításra kerültek e feladatok. Ennek megfelelően, csakúgy, mint a jelenleg hatályos rendelet alapján, az ingatlan-használó kötelezettsége lesz az ingatlan előtti járdaszakasz, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület; járda hiányában az úttestig terjedő teljes terület tisztántartása, gondozása, mely az alábbi feladatokat jelenti: a terület tisztítása, pormentesítése, a hulladék eltávolítása, fűnyírás, kaszálás, gyommentesítés, a járdán felburjánzó növényzet eltávolítása, a járdára, úttest fölé nyúló fás- és lágyszárú növények nyesése, a hó eltakarítása, síkosságmentesítése. Az ingatlan előtti nyílt árok és műtárgyainak gondozásával kapcsolatos kötelezettség sem változik, az ingatlan használójának kötelezettsége marad a vízelvezető árkot érintően a fűnyírás, kaszálás, gyommentesítés, hulladék eltávolítása, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó mindennemű anyag eltávolítása.

A Valusek utcában az ingatlan-használó a fenti feladatok közül nem köteles elvégezni a terület fűnyírását, kaszálását, gyommentesítését (kivéve a járdán felburjánzó növényzet eltávolítását), továbbá a járdára, úttest fölé nyúló fás- és lágyszárú növények nyesését. Ezek a feladatokat továbbra is az Önkormányzat fogja végezni.

Az új rendeletben pontosításra került, hogy a több közterülettel is határos (sarki) ingatlanok használói a fenti feladatokat minden, az ingatlanukkal határos közterület vonatkozásában kötelesek elvégezni.

 

A hatályos rendelet nem tartalmazott minden engedélyköteles közterület-használathoz díjat, miközben annak megfizetéséről rendelkezett – az új rendeletben ez is korrigálásra került, egyidejűleg a jelenlegi életviszonyok alapján a díjak összege emelkedik.

 

A képviselő-testület által alkotott, a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelet alapján a közterület használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét a képviselő-testület általános társadalmi egyeztetésre bocsátja, az alábbiak szerint.

 

A rendelet tervezetét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kötelező közzétenni, de emellett megismerhető lesz az önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.hu/onkormányzat/hirdetmények-közlemények/rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása oldalon) is.   

A rendelet szerint a véleménnyilvánításra legalább 7 naptári napot kell biztosítani, mely idő alatt a vértesszőlősi természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek írásban véleményt nyilváníthatnak. A rendelet szabályai alapján nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely név nélküli, sérti a közerkölcsöt vagy más becsületét, jó hírnevét, nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

Fentiek alapján a rendelet-tervezet hivatali hirdetőtáblán (és a honlapon) való közzétételének napja 2021. július 12. napja. Tekintettel a július 19-23. közötti igazgatási szünetre (mely alatt a hivatal zárva tart), a véleményeket 2021. július 31. napjáig várjuk írásban, papír alapon, a Polgármesteri Hivatalba eljuttatva.

 

Természetesen a rendelet-tervezet szabályainak helyes értelmezésével kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolunk.

 

A rendelet-tervezettel összefüggésben szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási joga a központi jogszbályok által már rendezett társadalmi viszonyokra nem terjedhet ki.

 

Nagy Csaba

polgármester


« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák