Hírek / Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet véleményezésre bocsátása

Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet véleményezésre bocsátása

2021.07.12.A közösségi együttélés alapvető szabályairól

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló

önkormányzati rendelet tervezetének társadalmi egyeztetésre bocsátása

 

Tisztelt Lakosság!

 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet kíván alkotni a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

 

A rendelet alapvetően a képviselő-testület által különböző önkormányzati rendeletekben meghatározott helyi szabályokat minősít a közösségi együttélés alapvető szabályainak, és szankcionálja azok be nem tartását. A rendelet megalkotását az indokolja, hogy sajnos tapasztalataink szerint nagyon sokan nem tartják be az önkormányzati rendeleteink szabályiat, melyeknek „szankciós” rendelet hiányában nem tudtunk érvényt szerezni.

 

A jelenlegi tervezet egyelőre a fás szárú növények telepítésére, a házszámtáblák, utcanévtáblák kihelyezésére, a közterület használatára, rendjére és tisztántartására (ide értve a csapadékvíz elvezetését közterületen), a most megalkotott helyi zajvédelmi szabályokra és a temető rendjére vonatkozóan állapít meg szabályokat.

 

A „szankciós” rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezésein alapul. Rendelet-tervezetünk a figyelmeztetés és a pénzbírság szankciókat alkalmazza, a pénzbírság összege a törvény alapján természetes személyek esetén 200.000 Ft-ig,  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedhet. A rendelet hatálya a 14. életévüket betöltött fiatalkorúakra is kiterjed, esetükben a büntetés felső határa 50.000 Ft lehet.

 

Természetesen a rendelet hatályba lépését követően a fokozatosság elvét figyelembe véve fogjuk alkalmazni a szankciókat, a cél nem a büntetés, a bírság kiszabása, hanem a közösségi együttélés érdekében a szabályok betartatása. A rendeletben foglalt szabályok sem egyszerre, hanem fokozatosan lépnek hatályba.

 

A közterület-használati rendeletben meghatározott egyes kötelezettségek (a szankciós rendelet hatályba lépése előtt az úttest szélétől 1 méteres távolságon belüli területre kihelyezett virágláda, virágkosár, egyéb, díszítési célú tárgy, vagy a nem díszítési célt szolgáló, a gépjárművek közlekedését, parkolását veszélyeztető, akadályozó egyéb tárgy (pl. terméskő, oszlop, vascső, stb.) eltávolítására az ingatlan használójának 2021. december 31. napjáig lesz hátrányos jogkövetkezmények nélkül lehetősége.

 

A helyi zajvédelemről szóló, a június 17-ei ülésen elfogadott „csendrendelet”-ben meghatározott szabályok „szankcionálására” is csak 2022. január 1-jétől kerül sor.

 

Felhívnám a figyelmet, hogy az új közterület-használati rendelet tiltja az Ady Endre utca és a temető közötti zöldfelületre gépjárművel történő ráhajtást (közlekedést, megállást, várakozást), melyhez e rendelet szintén szankciót alkalmaz.

Felhívom továbbá a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évek óta általános problémát okoz községünkben a csapadékvíz közterületre történő jogellenes kivezetésének gyakorlata. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 47. § (8)-(10) bekezdései az alábbiakban szabályozzák a csapadékvíz-elvezetést:

„47. § (8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

 

Sajnos a településen nagyon sok esetben tapasztalható, hogy az ingatlanokról a csapadékvizet az ereszcsatornán keresztül közvetlenül kivezetik a járdára, mely (főleg télen) balesetveszélyes, továbbá a közterületekben kárt okozhat.

 

Ezen helytelen gyakorlat megszüntetése és a fentiekben idézett jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatása érdekében a „szankciós” rendeletünk tervezete e magatartást a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősítette és szankciót rendel hozzá.

 

Rendelet-tervezetünk szerint ennek a kötelezettségének az ingatlan használója 2022. december 31. napjáig tehet eleget hátrányos jogkövetkezmények nélkül.

 

Amennyiben a csapadékvizet az ingatlan használój ki szeretné vezetni közterületre, az csak az OTÉK 47. § (10) bekezdésében meghatározott módon lehetséges. A közútkezelői hozzájárulást az önkormányzattól kell kérni.

 

A képviselő-testület által alkotott, a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 13/2011.(IX.9.) önkormányzati rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tervezetét a képviselő-testület általános társadalmi egyeztetésre bocsátja, az alábbiak szerint.

 

A rendelet tervezetét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kötelező közzétenni, de emellett megismerhető lesz az önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.hu/onkormányzat/hirdetmények-közlemények/rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátása) is.   

A rendelet szerint a véleménnyilvánításra legalább 7 naptári napot kell biztosítani, mely idő alatt a vértesszőlősi természetes és jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek írásban véleményt nyilváníthatnak. A rendelet szabályai alapján nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely név nélküli, sérti a közerkölcsöt vagy más becsületét, jó hírnevét, nem illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.

Fentiek alapján a rendelet-tervezet hivatali hirdetőtáblán (és a honlapon) való közzétételének napja 2021. július 12. napja. Tekintettel a július 19-23. közötti igazgatási szünetre (mely alatt a hivatal zárva tart), a véleményeket 2021. július 31. napjáig várjuk írásban, papír alapon, a Polgármesteri Hivatalba eljuttatva.

 

Természetesen a rendelet-tervezet szabályainak helyes értelmezésével kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolunk.

 

A rendelet-tervezettel összefüggésben szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási joga a központi jogszbályok által már rendezett társadalmi viszonyokra nem terjedhet ki.

 

Nagy Csaba

polgármesterCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák