Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

május

2018. 05. 23.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 05. 01. (Kedd) Munka ünnepe
1
2018. 05. 02. (Szerda)
2
2018. 05. 03. (Csütörtök)
3
2018. 05. 04. (Péntek)
4
2018. 05. 05. (Szombat)
5
2018. 05. 06. (Vasárnap)
6
2018. 05. 07. (Hétfő)
7
2018. 05. 08. (Kedd)
8
2018. 05. 09. (Szerda)
9
2018. 05. 10. (Csütörtök)
10
2018. 05. 11. (Péntek)
11
2018. 05. 12. (Szombat)
12
2018. 05. 13. (Vasárnap)
13
2018. 05. 14. (Hétfő)
14
2018. 05. 15. (Kedd)
15
2018. 05. 16. (Szerda)
16
2018. 05. 17. (Csütörtök)
17
2018. 05. 18. (Péntek)
18
2018. 05. 19. (Szombat)
19
2018. 05. 20. (Vasárnap)
20
2018. 05. 21. (Hétfő)
21
2018. 05. 22. (Kedd)
22
2018. 05. 23. (Szerda)
23
2018. 05. 24. (Csütörtök)
24
2018. 05. 25. (Péntek)
25
2018. 05. 26. (Szombat)
26
2018. 05. 27. (Vasárnap)
27
2018. 05. 28. (Hétfő)
28
2018. 05. 29. (Kedd)
29
2018. 05. 30. (Szerda)
30
2018. 05. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal A közterületek rendeltetésszerű használatáról 11/2009. (IX. 11.)

A közterületek rendeltetésszerű használatáról 11/2009. (IX. 11.)

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2011. 01. 24. Olvasottság:2830

Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (IX. 11.) Kt. rendelete a közterületek használatáról és tisztántartásáról

Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (IX. 11.) Kt. rendelete a közterületek használatáról és tisztántartásáról

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a község közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében, a következő rendeletet alkotja.

 
1. §
A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre, továbbá azon területekre melyek rendeletetése közcélú és mindenki által igénybevehető és Vértesszőlős Község Önkormányzatának tulajdonában áll. (továbbiakban: közterület).
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, illetve amely a rendeletben meghatározott módon közterületet használ.

 
2. §
A közterületek használata


(1) A közterületet-használat engedélyezése önkormányzati hatósági eljárás keretében történik.
(2) Közterületet a rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhat úgy, hogy az a többi köz- vagy egyéb terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
(3) Közterület rendeltetésétől eltérő használata az, ha a használat a közterületen vagy annak meghatározott részén a mások általi rendeltetésszerű igénybevételt az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.
 

3. §
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának feltételei, szabályai


(1) A közterületet elfoglalni, továbbá rendeltetéstől eltérő módon használni csak közterület-használati engedély birtokában lehet.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületen hirdető-berendezés, hirdető-tábla, cég és címtábla elhelyezéséhez,
b) az üzlettel határos közterület árubemutatás céljából történő használatához,
c) közterületen történő alkalmi (üzlet előtt is) és mozgó árusításhoz,
d) közterületen – fedett, vagy fedetlen – vendéglátóipari előkert, kerthelyiség, terasz, árusító és egyéb fülke, kialakításához, működtetéséhez,
e) mutatványos tevékenység folytatásához, kiállítás, vásár közterületen történő megrendezéséhez,
f) közúti közlekedésre alkalmas, valamint üzemképtelen jármű, munkagép, eszköz közterületen történő tárolásához,
g) 3500 kg megengedett össztömeg feletti tehergépkocsi, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és járműszerelvény 22 óra és 06 óra közötti közterületen történő tárolásához,
h) közterületen álló építmény alatti földterület használatához,
i) kulturális, szórakoztató, vallási, politikai, sport rendezvényekhez, ha azokat közterületen bonyolítják le,
j) tüzelő- és építőanyagok, valamint konténerek, továbbá bontási törmelék, valamint vállalkozással kapcsolatos anyagok, eszközök közterületen történő tárolásához, ha a tárolás a 72 órát meghaladja.
k) az ingatlan előtti közterületen évelő, fásszárú növények (fák, bokrok, cserjék) telepítéséhez.
(3) Közterület-használati engedély a (7) bekezdésben foglalt kivétellel meghatározott időtartamra, legfeljebb egy évre adható.
(4) A közterület-használati engedély annak lejárta előtt, kérelemre meghosszabbítható.
(5) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, kivéve, ha a megállapodás másként rendelkezik.
(6) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően építőanyagot közterületen közterület-használati engedély nélkül legfeljebb a kivitelezés megkezdésétől számított 6 hónapig szabad tárolni. Darabos anyagot összerakva, a szóródó anyagot pedig konténerben, vagy kalodában szabad elhelyezni, úgy hogy az a biztonságos közlekedést ne akadályozza. Bontási törmelék közterületen legfeljebb a kihelyezésétől számított 30 napig tárolható.
(7) A közterület leburkolásához, a burkolat megváltoztatásához, valamint évelő, fásszárú növények elhelyzéséhez végleges közterület-használati engedély szükséges.
(8) Az ingatlan előtti közterületen ingatlanonként legfeljebb két gépkocsibejáró, valamint egy gyalogosbejáró létesíthető.
(9) Saroktelek esetén, ahol két utca határolja az ingatlant, a bejárók száma utcánként számítandó.
(10) A gépkocsibejárók maximális szélessége 3,5 m, a gyalogosbejáró maximális szélessége 1,5 m lehet, hogy a lehető legnagyobb arányú zöldfelület megőrzése biztosítható legyen.
(11) Tilos a közterületen:
a) állatot legeltetni,
b) gépjármű karbantartást, mosást végezni,
c) vegyszeres gyomirtást végezni.
 

4. §

A közterület-használati engedély kapcsolatos eljárás


(1) A közterület-használati engedély megadásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben első fokon a polgármester jár el.
(2) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A közterület használattal kapcsolatos engedélyezési eljárás (kérelem benyújtása, hozzájárulás kiadása) írásban folyik.
(4) Ha a közterületet olyan célra kívánják használni, mely tevékenységhez más hatósági engedély is szükséges, ezek másolatát is csatolni kell a kérelemhez.
(5) A (2) bekezdésben említett engedélyek meglétét a kérelmező, írásbeli nyilatkozatával is igazolhatja.
(6) A polgármester jogosult a kérelmet elutasítani, ha a közterület-használati díj fizetése során a kérelem benyújtását megelőző 3 évben a kérelmezőnek hátraléka volt.
(7) A 3. § (11) bekezdés c) pontja alól, amennyiben az növény-egészségügyi szempontból indokolt, a polgármester kérelemre felmentést adhat. A felmentésre vonatkozó eljárásban a közterület-használati engedély kiadásának szabályait kell alkalmazni.

 
5. §

A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:
 • a jogosult nevét, lakóhelyének (székhelyének) címét, 
 • a közterület-használat célját,
 • a közterület-használat engedélyezett időtartamát,
 • a közterület-használat helyét,
 • az igénybe vehető közterület nagyságát,
 • közterület használati díj megállapítása esetén a megfizetett díj mértékét,
 • az előírt feltételeket,
 • a közterület-használattal járó esetleges járulékos költségeket
 • az hozzájárulás megszűnésére vonatkozó előírásokat.
   
6. §

Járművek tárolása közterületen

(1) A jármű tárolásának minősül és közterület-használati engedély szükséges, ha a 3500 kg megengedett össztömeget el nem érő járművel a közterületen 72 órát meghaladóan egy helyben várakoznak.
(2) Járművet közterületen csak közterület-használati engedély birtokában szabad tárolni.
(3) Közúti közlekedésre alkalmatlan jármű - amely nem felel meg a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet) 5. § (1) bekezdésben foglaltaknak - közterületen nem tárolható.
(4) A 3500 kg megengedett össztömeg feletti tehergépkocsi, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és járműszerelvény 22 óra és 06 óra közötti közterületen történő tárolásához közterület-használati engedély szükséges.
(5) A 3 § (2) bekezdésében g) pontjában megjelölt közterületi tárolás: a fel- és lerakodás, valamint okmánykezelés időtartamát meghaladó egy helyben történő várakozás, melynek során a gépkocsivezető a járművet nem hagyhatja felügyelet nélkül.

 
7. §

Közterület használati díj

(1) A jogosult a közterület használatáért – az Önkormányzat által külön meghatározott – díjat köteles fizetni.
(2) Közterület-használati engedély akkor adható ki, ha a közterület-használati díjat a jogosult előzetesen megfizette.
(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) kulturális és sportesemények,
b) politikai rendezvények,
c) egyházi rendezvények tartása esetén,
d) építési tevékenység esetén a közterület igénybevételéért, ha az igénybevétel nem haladja meg a 6 hónapot, és nem jár együtt az épület melletti járda, vagy közút lezárásával (közterület-használati engedély azonban ebben az esetben is kell!), illetve
e) a 3. § (7) bekezdésében említett esetben.
(4) A közterület-használati díjat az önkormányzat határozattal állapítja meg, és az erről szóló határozatot évente felülvizsgálja.

 
8. §

A közterület-használat megszüntetése, megvonása, szüneteltetése

(1) A megszüntetésről a jogosultat 30 nappal megelőzően értesíteni kell.
(2) Ha a jogosult a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles azt a szándékát a hozzájárulás egyidejű visszaadása mellett a polgármesternek bejelenteni.
(3) Írásos felszólítás után, azonnali hatállyal megvonható a közterület-használati engedély:
a) ha a jogosult a közterületet nem a hozzájárulásban előírtak szerint használja,
b) ha a közterület-használat során engedéllyel készült felépítmény állapota, állaga faluképi, vagy egyéb szempontból nem felel meg.
(4) A közterület-használati engedély megvonásáról a polgármester, írásban értesíti a jogosultat.
(5) A jogosult a közterület használatával, a közterület-használati engedély megvonásról szóló értesítés átvételét követően, az abban meghatározott határidőig köteles felhagyni.
 

9. §

A közterület közterület-használati engedély nélküli használatának, valamint a hozzájárulásban foglaltak megsértésének jogkövetkezményei, a közterületek tisztán, rendben tartásának kötelezettsége

(1) A közterület közterület-használati engedély nélküli használata esetén a használó, a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában – saját költségén, kártalanítás nélkül – helyreállítani.
(2) Ha a használó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének a polgármester felhívásában foglaltak szerint nem tesz eleget, úgy az önkormányzat a használó terhére, veszélyére és költségére gondoskodik a közterület-használat megszüntetéséről és az eredeti állapot helyreállításáról.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról (ideértve a hó és jégmentesítést is), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, valamint a megjelölt területen a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás, gyommentesítés, növényzet karbantartása) gondoskodni.

 
10. §

Közterület használattal kapcsolatos szabálysértés

(1) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki:
a) a közterületet közterület-használati engedély nélkül használja,
b) a közterületet az engedélyben foglaltaktól eltérően használja,
c) a közterület-használati engedélyt másra átruházza,
d) a közterület használatot követően az eredeti állapotot nem állítja helyre,
e) a közterület parkosított (füvesített) részére gépjárművel ráhajt, vagy ott várakozik,
f) 3500 kg megengedett össztömeg feletti tehergépkocsival, autóbusszal, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel és járműszerelvénnyel 22 óra és 06 óra között közterületen, engedély nélkül várakozik,
g) közterületen gépjármű karbantartást végez, gépjárművet mos,
h) felmentés hiányában vegyszeres gyomirtást végez,
i) a közterületet engedély nélkül leburkolja, felbontja,
j) a közterületen, engedély nélkül fásszárú növényt (fát, bokrot, cserjét) telepít,
k) állatot közterületen legeltet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható.

 
11. §

Közterület tisztántartásával kapcsolatos szabálysértés


(1) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
a) az ingatlan tulajdonosa, ha az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról (hó és jégmentesítéséről), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, valamint a megjelölt területen a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás, gyommentesítés, növényzet karbantartása) nem, vagy nem megfelelően gondoskodik.
b) a közterületet használója, ha az általa a rendeltetéstől eltérően használt közterület és annak közvetlen környezete tisztántartásáról nem gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható.

 
12. §

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések


(1) Ezen rendelet 2009. 10. 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek rendjének biztosításáról szóló 8/2006. (VI. 9.) Kt. rendelet, illetve az állattartásról szóló 15/1992. (VII. 9. Kt. rendelet hatályát veszti
(3) Aki a rendelet hatálybalépésekor közterületet használt, illetve közterület-használati engedély köteles tevékenységet folytatott, köteles a közterület-használati engedélyt legkésőbb 2009. 12. 31-ig beszerezni, vagy a közterület használattal felhagyni, és az eredeti állapotot helyreállítani.


 
Dr. Nagy Sándor polgármester       Baudentisztl Péter jegyzőKihirdetve: 2009. szeptember 11.

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Pályázat „titkársági ügyintézői” munkakörbe [2018. 05. 01.]

Álláslehetőség a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében [2018. 04. 28.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 355 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég