Hírek / Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról (2022/2023-as nevelési évre)

Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról (2022/2023-as nevelési évre)

2022.03.21.Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról (2022/2023-as nevelési évre)

Tájékoztató

Vértesszőlős Község Önkormányzata által fenntartott óvodába a 2022/2023. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról Vértesszőlős Község Önkormányzatának 30/2022. (III. 17.) határozata alapján

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.


Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös
méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási
hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás


Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, mely letölthető a https://samufalviovoda.hu oldalról.

A kitöltött jelentkezési lapot az intézménynek kell elektronikusan elküldeni 2022. április 21-ig.

A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik.

Óvodánk felvételi körzete: Komárom-Esztergom megye, de elsősorban Vértesszőlős Község közigazgatási területe.

A településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre, csak szabad kapacitás esetén fogadunk más településről is gyermekeket.

Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését legkésőbb 2022. május 21-ig, melyről írásban értesíti a szülőt.
 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 20-21.
 

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi
igazolvány vagy útlevél), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Vértesszőlős község jegyzőjének kell benyújtani.
« Vissza az előző oldalra!

- Magyar - Angol - Német - Szlovák