Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

május

2018. 05. 26.

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 05. 01. (Kedd) Munka ünnepe
1
2018. 05. 02. (Szerda)
2
2018. 05. 03. (Csütörtök)
3
2018. 05. 04. (Péntek)
4
2018. 05. 05. (Szombat)
5
2018. 05. 06. (Vasárnap)
6
2018. 05. 07. (Hétfő)
7
2018. 05. 08. (Kedd)
8
2018. 05. 09. (Szerda)
9
2018. 05. 10. (Csütörtök)
10
2018. 05. 11. (Péntek)
11
2018. 05. 12. (Szombat)
12
2018. 05. 13. (Vasárnap)
13
2018. 05. 14. (Hétfő)
14
2018. 05. 15. (Kedd)
15
2018. 05. 16. (Szerda)
16
2018. 05. 17. (Csütörtök)
17
2018. 05. 18. (Péntek)
18
2018. 05. 19. (Szombat)
19
2018. 05. 20. (Vasárnap)
20
2018. 05. 21. (Hétfő)
21
2018. 05. 22. (Kedd)
22
2018. 05. 23. (Szerda)
23
2018. 05. 24. (Csütörtök)
24
2018. 05. 25. (Péntek)
25
2018. 05. 26. (Szombat)
26
2018. 05. 27. (Vasárnap)
27
2018. 05. 28. (Hétfő)
28
2018. 05. 29. (Kedd)
29
2018. 05. 30. (Szerda)
30
2018. 05. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal 23/2012. (VIII.02.) Önkormányzati rendelet

23/2012. (VIII.02.) Önkormányzati rendelet

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2012. 08. 21. Olvasottság:2693

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (VIII.02.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (VIII.02.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Vértesszőlős címere (L)

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések


1.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít.
(2) A rendeletben foglaltak betartását a Vértesszőlős Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.
(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.
(5) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg.

2.§ Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskört a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza.
3.§ (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

Vértesszőlős név használatával összefüggő magatartások


4. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Vértesszőlős település nevét, címerét, zászlóját
a) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően veszi fel vagy használja,
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,
c) a település közösségét sértő módon használja.

Állattartás

5. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az állattartó, aki
a) úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét,
b) nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki
a) engedély nélkül macska- és ebtenyésztéssel foglalkozik, valamint engedély nélkül vadállatot tart,
b) nem gondoskodik arról, hogy a kutyája és egyéb állata sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki kutyát - a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, terápiás, mentő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével -
a) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, vagy
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába bevisz.

6.§ Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az az ebtartó, aki a három hónapos kort betöltött ebet harminc napon belül, azt követően 6 hónapon belül, valamint a második oltást követően évente veszettség elleni védőoltás beadatásáról nem gondoskodik.

7.§ Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az a haszonállattartó, aki nem gondoskodik
a) a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség szerinti kiürítéséről,
b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról,
c) almos trágyát ingatlanon való fedett tárolásáról,
d) az állattartás szabályairól szóló jogszabály szerint tiltott állattartási övezetben haszonállatot tart,
e) az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezése során nem tartja be az állattartás szabályairól szóló jogszabályban is foglalt védőtávolságokat.

Közterületek használata

8.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet a közterület használatáról szóló 11/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő módon, annak előírásainak megszegésével használja vagy veszi igénybe.
(2) Közterületen szeszes ital hatása által kirívó magatartást tanúsít.

A közterületek tisztántartásával összefüggő magatartások

9.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik
a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület és csapadékvíz elvezető árok - kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont területeket - gondozásáról, tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról, a pollen allergiát okozó növények gyommentesítéséről,
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,
c) a beépítetlen telekingatlana tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a hulladékok összetakarításáról.
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár.
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületen építő anyagot, bontási törmeléket és tüzelő anyagot engedély nélküli tárol.

Helyi környezet védelme

10.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki
a) a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő sziget edényzetébe ott el nem helyezhető hulladékot helyez el,
b) szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényből, tartályból a hulladék kezelőjének hozzájárulása nélkül hulladékot kivesz.
11.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, aki az avar és a kerti hulladékok égetését nem a kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről szóló 9/2012. (III. 09.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi.

Temetők rendjének megsértése

12.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja;
b) a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el;
d) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget;
e) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem intézkedik.

A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése

13.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki reklámhordozót közterület-használati engedély nélkül létesít.
(2) Aki reklámhordozót köztéri szobron, emlékművön, szökő- és díszkúton, közterületen álló fán, utcai berendezési tárgyon, épületek falain, kerítésein és kapuin - kivéve a közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát - helyez el, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg.
14.§ Aki az idejét múlt hirdetményt 15 napon, választási plakátot a szavazást követő 30 napon belül nem távolítja el, tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg.

Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő magatartások

15.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a kötelező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába, vagy a csapadékelvezető árokba önti, vagy vezeti.

Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások

16. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) közterületen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág;
b) a fákat, bokrokat, cserjéket letördeli, csonkítja, beszennyezi, a telepített virágágyások növényeit leszedi, letépi vagy a tönkreteszi.

Záró rendelkezések

17.§ E rendelet 2012. augusztus 08. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni.

Dr. Nagy Sándor polgármester Szijj Judit jegyző
 

Dokumentum letöltése

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

Pályázat „titkársági ügyintézői” munkakörbe [2018. 05. 01.]

Álláslehetőség a Samufalvi Óvoda és Bölcsődében [2018. 04. 28.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Műfüves sportpálya [2017. 08. 05.]

Légkondícionált helyiségek és ivókutak Vértesszőlősön [2017. 08. 02.]

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése (TAK) [2017. 07. 26.]

Tájékoztatás az orvosi ügyelet ellátásáról [2017. 07. 24.]

Új hulladékudvar nyílt Tatabányán [2017. 07. 06.]

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén! [2017. 06. 22.]

Parlagfű felhívás 2017. [2017. 06. 05.]

Pályázati hírek-Információk [2017. 05. 05.]

Tisztelt Ebtartók! [2017. 04. 26.]

Lomtalanítás [2017. 04. 26.]

Egyenlő Bánásmód Hatóság [2017. 03. 28.]

Tisztelt Lakosság! [2017. 02. 21.]

Szépkorú köszöntése [2017. 02. 01.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 340 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég