Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

April

25/04/2019

Mo Tu We Th Fr Sa Su
01/04/2019 (Monday)
1
02/04/2019 (Tuesday)
2
03/04/2019 (Wednesday)
3
04/04/2019 (Thursday)
4
05/04/2019 (Friday)
5
06/04/2019 (Saturday)
6
07/04/2019 (Sunday)
7
08/04/2019 (Monday)
8
09/04/2019 (Tuesday)
9
10/04/2019 (Wednesday)
10
11/04/2019 (Thursday)
11
12/04/2019 (Friday)
12
13/04/2019 (Saturday)
13
14/04/2019 (Sunday)
14
15/04/2019 (Monday)
15
16/04/2019 (Tuesday)
16
17/04/2019 (Wednesday)
17
18/04/2019 (Thursday)
18
19/04/2019 (Friday)
19
20/04/2019 (Saturday)
20
21/04/2019 (Sunday)
21
22/04/2019 (Monday)
22
23/04/2019 (Tuesday)
23
24/04/2019 (Wednesday)
24
25/04/2019 (Thursday)
25
26/04/2019 (Friday)
26
27/04/2019 (Saturday)
27
28/04/2019 (Sunday)
28
29/04/2019 (Monday)
29
30/04/2019 (Tuesday)
30

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
#Főoldal# Óvodai beíratás a 2019/2020 nevelési évre

Óvodai beíratás a 2019/2020 nevelési évre

{Published by:} Zoltánfi Zsuzsa 21/03/2019 {Read:}106

Óvodai beíratás a 2019/2020 nevelési évre

Vértesszőlős Község Önkormányzata az általa fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját a 2019/2020-as nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg.

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde logo (M)

Időpontja: 2019. április 24-25. napjai, 8.00–17.00 óráig

Helyszíne: Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde (Vértesszőlős, Múzeum utca 32/A) – Vezetői iroda

Az óvoda felvételi körzete: Komárom-Esztergom megye, de elsősorban Vértesszőlős Község közigazgatási területe.

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más településről is vehető fel gyermek.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!
•    Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
•    Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
•    Azoknak a gyerekeknek a beiratkozását is várjuk, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között betöltik a harmadik életévüket és az óvodai nevelésben részt kívánnak venni.
•    Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
•    A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és
•    A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 15-ig értesíti a szülőt.
Az alapító okiratban foglaltak szerint:
- Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.
- Az óvoda szlovák nemzetiségi nevelést is folytató kétnyelvű óvoda, amely mindkét nyelv fejlesztését szolgálja.

Jogorvoslati lehetőség:

A jogorvoslati lehetőségre a Köznevelési tv. 37. § – 38. §- a az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Törökné Pátrovics Erika Intézményvezető Asszony ad.

Vértesszőlős Község Önkormányzata

{All articles of section Önkormányzat:}

Változott a Tiszta udvar, virágos ház, és a Virágos Vértesszőlősért pályázatok beadási határideje [15/04/2019]

Hulladéknaptár Vértesszőlős 2019. [16/03/2019]

Március közepétől új helyen várja látogatóit a Községi könyvtár [04/03/2019]

Közmeghallgatás [02/03/2019]

Központi orvosi ügyeleti ellátás új helyen! [20/02/2019]

Önkormányzati választások 2019. [13/02/2019]

Önkormányzati választások 2019. [11/02/2019]

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új ügyfélfogadási rendjéről [22/01/2019]

Papír és a műanyag hulladékok elszállítása [02/01/2019]

Fenyőhulladék elszállítása [02/01/2019]

2019. január 1-től a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve [02/01/2019]

Tájékoztató Kutak fennmaradásának engedélyezéséről [23/12/2018]

Tájékoztatás téli rezsicsökkentést érintő egyszeri természetbeni támogatásról [23/11/2018]

Tájékoztatás lakcímkártya átvételéről [21/11/2018]

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról [21/11/2018]

Tájékoztató kutak fennmaradásának engedélyezéséről [10/11/2018]

Tájékoztató hivatásos gondnoki képzésről [12/09/2018]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS! [06/09/2018]

Parlagfű felhívás [26/06/2018]

Tájékoztatás az 1.sz. főút felújításáról [18/06/2018]

Hirdetmény a Baromállási dűlőben lévő ingatlanok címének megállapítása tárgyában. [14/06/2018]

NAV Sajtóközlemény! [07/06/2018]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [28/04/2018]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [31/03/2018]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [13/03/2018]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [09/03/2018]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [15/02/2018]

NAV Sajtóközlemény! [17/01/2018]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [03/01/2018]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [03/01/2018]

Ideart Az oldal 140 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég