Vértesszőlős Község honlapja - www.vertesszolos.hu - polg.hivatal@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Arculat
Régi | Új | Akadálymentes
Eszközök

január

2019. 01. 18.

Ke Sze Csü Szo Va
2019. 01. 01. (Kedd) Újév
1
2019. 01. 02. (Szerda)
2
2019. 01. 03. (Csütörtök)
3
2019. 01. 04. (Péntek)
4
2019. 01. 05. (Szombat)
5
2019. 01. 06. (Vasárnap)
6
2019. 01. 07. (Hétfő)
7
2019. 01. 08. (Kedd)
8
2019. 01. 09. (Szerda)
9
2019. 01. 10. (Csütörtök)
10
2019. 01. 11. (Péntek)
11
2019. 01. 12. (Szombat)
12
2019. 01. 13. (Vasárnap)
13
2019. 01. 14. (Hétfő)
14
2019. 01. 15. (Kedd)
15
2019. 01. 16. (Szerda)
16
2019. 01. 17. (Csütörtök)
17
2019. 01. 18. (Péntek)
18
2019. 01. 19. (Szombat)
19
2019. 01. 20. (Vasárnap)
20
2019. 01. 21. (Hétfő)
21
2019. 01. 22. (Kedd)
22
2019. 01. 23. (Szerda)
23
2019. 01. 24. (Csütörtök)
24
2019. 01. 25. (Péntek)
25
2019. 01. 26. (Szombat)
26
2019. 01. 27. (Vasárnap)
27
2019. 01. 28. (Hétfő)
28
2019. 01. 29. (Kedd)
29
2019. 01. 30. (Szerda)
30
2019. 01. 31. (Csütörtök)
31

Hasznos hírek

Local Info Önkormányzati Hírportál hírei
Főoldal Tájékoztató a helyi adók 2017. évi rendszeréről

Tájékoztató a helyi adók 2017. évi rendszeréről

Közzétette: Zoltánfi Zsuzsa 2016. 12. 12. Olvasottság:2929

Tájékoztató a helyi adók 2017. évi rendszeréről

Vértesszőlős címere (S)

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. január 1-jétől településünkön változik a helyi adók rendszere. A változás két legfontosabb eleme, hogy a lakóházak eddigi adómentessége megszűnik, és a lakóházak is az építményadó hatálya alá kerülnek. Megszűnik az építményadó esetében eddig alkalmazott egységes adómérték, az adó - az adótárgy jellege, továbbá a településen belüli elhelyezkedése alapján – differenciáltan kerül megállapításra. Az iparűzési adó esetében lehetőség nyílik a bevallások elektronikus formában történő benyújtására is. (Ennek részleteiről később adunk tájékoztatást.)

A képviselő-testület már 2015. év végén elhatározta, hogy 2017. január 1-jétől változtat a jelenlegi adórendszer szabályain, melynek részleteit több alkalommal is tárgyalta.

Az új adórendszer kialakításánál az alábbi szempontokat vette figyelembe: Az elmúlt évek során sajnálatos módon megerősödött az a tendencia, hogy az állam által biztosított normatív támogatások csak részleges fedezetet biztosítanak a feladatok végrehajtásához, a különbözetet az önkormányzatoknak saját forrásból kell biztosítaniuk. Ezen túlmenően az elkövetkező években jelentős anyagi terhet fog jelenteni az önkormányzatnak az új óvoda és bölcsőde felépítése is, melynek megvalósítása azonban már nem várhat.

A községben a helyi adók 1992., illetve 2002. január 1-jével kerültek megállapításra. Azóta új adónem bevezetésére nem került sor, az építményadó mértéke 2007. január 1. óta változatlan, a telekadó mértéke pedig 2012. január 1-jével csökkent - a képviselő-testület számára mindig kiemelt szempont volt, hogy a lakosság közterheit indokolatlanul ne növelje.

A fenti körülmények azonban - figyelemmel a helyi adókról szóló törvényben meghatározott arányos közteherviselés elvére – elkerülhetetlenné tették a változást.

A képviselő-testület az adók mértékének meghatározásánál figyelembe vette a környéken lévő települések (városok és községek) adórendszerét, adómértékeit, valamint a törvény által meghatározott maximális adómértékeket (építményadó: 1.846,6 Ft/m2/év, telekadó: 335,7 Ft/m2/év).

E tájékoztatóban szeretném ismertetni a vonatkozó törvények és az önkormányzati rendelet legfontosabb szabályait.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) rendelkezik arról, hogy az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel helyi adókat, továbbá olyan települési adót vezethet be, amelyet törvény nem tilt.

Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A helyi adók körében az önkormányzat vagyoni típusú, kommunális jellegű, továbbá helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult.

A képviselő-testület kizárólag helyi adókat, ezek közül is vagyoni típusú (építményadó, telekadó), valamint iparűzési adó bevezetéséről rendelkezett. Új adónemként települési adót nem vezetett be.

A törvény alapján az önkormányzat az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg, tekintettel a törvényben meghatározott felső határokra. A képviselő-testület a törvényben meghatározott mentességek, kedvezmények körét bővítheti, tekintettel azonban bizonyos korlátokra.

Adónemenkénti szabályok:

A.)      ÉPÍTMÉNYADÓ

A Htv. szabályai szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

1.)       Lakás esetében az adó mértéke 60 Ft/m2/év lesz 2017. január 1-jétől.

A lakás fogalmát a Htv. határozza meg, két együttes feltételt megszabva: feleljen meg a „lakástörvényben” meghatározott valamely komfortfokozatú lakásnak és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel szerepeljen.

A m2-ben meghatározott adómérték esetén a hasznos alapterületet kell alapul venni. Ennek fogalmát szintén a Htv. határozza meg, mely szerint hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

Kiegészítő helyiségnek a Htv. szerint a lakáshoz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince tartozik, ide nem értve a gépjárműtárolót.

2.) Gépjárműtároló (garázs) – adóköteles marad, az adó mértéke nem változik: 350 Ft/m2/év.

Az önkormányzati rendelet szerint gépjárműtároló: bármely típusú építményben lévő épületrész, vagy az építmény elhelyezésére szolgáló telken álló, legalább 12 m2 alapterületű építmény, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel-e.

(Tehát amennyiben a garázs a lakás része, akkor a garázs funkciót betöltő épületrész után a 350 Ft/m2 adómértékkel, a lakás többi része után pedig a 60 Ft/m2-es adómértékkel kell számolni az adót.)

3.) Üzlet, raktár, iroda, szálláshely, egyéb kereskedelmi, gazdasági, termelő, vállalkozási célra használt építmény

a) kiemelt övezetben:         890 Ft/m2/év
Kiemelt övezet: a Sport utca melletti ároktól, valamint az 1. sz. főút másik oldalán a Cool Ball ingatlanától (azt beleértve) Tatabánya közigazgatási határáig terjedő terület. (A pontos definíciót és a terület térképen való megjelenítését a rendelet tartalmazza.)
b) a település többi részén: 600 Ft/m2/év

4.) Minden egyéb építmény, ami az eddigi pontokban nem került felsorolásra: 350 Ft/m2/év.

5.) A Htv-ben meghatározott tárgyi mentesség

Mentes az adó alól:

a) a szükséglakás,
b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
c) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

6.) A Htv-ben meghatározott tárgyi mentességen túl az önkormányzati rendeletben meghatározott (tárgyi) mentesség építményadó esetében:

A község külterületén (ide értendő a zártkerti övezet is, pl. Baromállási dűlő, Szőlőhegy) lévő, maximum 50 m2 nagyságú építmény mentes az adó alól. (A gépjárműtároló nem tartozik ebbe a körbe.)

Fenti szabály alapján az 50 m2 nagyságot meghaladó építmény a teljes hasznos alapterülete után adózik.

B) TELEKADÓ

1.) A telekadó szabályai 2017-ben is változatlanok maradnak, azaz:

a)   belterületi telek esetén 100 Ft/m2/év,
b)   külterületi telek esetén 30 Ft/m2/év az adó mértéke.

2.) A Htv. szerint a telek fogalma:
az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll; a külterületen fekvő termőföldet; a tanyát; a közút területét; a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet; a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet; a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét; az erdőt; az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

3.) A Htv. alapján biztosított tárgyi mentesség
Mentes a telekadó alól:


a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a (az építési tilalom a Htv. szerint: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján elrendelt változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom),
d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

4.) A Htv-ben meghatározott tárgyi mentességen túl az önkormányzati rendeletben biztosított mentesség, kedvezmény:

Mentes a telekadó alól:

a) az a telek, amely méretei alapján a helyi építési szabályzat övezeti besorolása szerint nem építhető be,
b)  a beépítésre alkalmas telek – amennyiben a tulajdonos a beépítést vállalja –
ba) a jogerős építési engedély megadását, vagy
bb) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-ában meghatározott egyszerű bejelentés megtételét követő év első napjától számított 4 éves időtartamra.
c) az az önálló helyrajzi számú telek-ingatlan, melyen épület áll, kivéve, ha a telek további megosztására lehetőség van. Amennyiben azon önálló helyrajzi számú telek-ingatlan további megosztására lehetőség van, melyen épület áll, a telek területének 50%-a mentesül a telekadó alól.

Ha az adózó vállalja a telek beépítését, azt

a) jogerős használatbavételi engedéllyel, vagy
b) a használatbavétel tudomásul vételét igazoló okirattal, vagy
c) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni az adóhatóságnál.

Fontos: A Htv. szabályai szerint a törvényben, illetve az önkormányzati rendeletben meghatározott tárgyi mentességet, kedvezményt kizárólag magánszemély veheti igénybe, a vállalkozási, üzleti célt szolgáló telek, építmény után sem a törvény, sem a képviselő-testület nem állapíthat meg kedvezményt, mentességet!

C) Helyi iparűzési adó

1.) A helyi iparűzési adó mértéke is változatlan marad, állandó jellegű tevékenység esetén 2 %, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén naptári naponként 1.000,- Ft.
2.) Marad a korábbi évekhez hasonlóan az a mentességi szabály is, hogy az az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó, akinek a Htv. szerint számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot, mentesül a helyi iparűzési adó-fizetési kötelezettség alól.
3.) Új szabály lesz 2017-től (ahogy korábban már említésre került), hogy lehetőség lesz az iparűzési adó-bevallások elektronikus úton történő benyújtására is.

D) ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1.) Az adó bevallása

Az adózás rendjéről szóló 1993. évi XCII. törvény (Art.) 32. § (2) bekezdése alapján az építményadó és telekadó vonatkozásában az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

A 2017. január 1-jén hatályba lépő új önkormányzati rendelet szabályai alapján ez azt jelenti, hogy a lakás-tulajdonosoknak legkésőbb 2017. január 15-éig az adóhatósághoz be kell nyújtaniuk adóbevallásukat.

Az egyéb építmények vonatkozásában annak a tulajdonosnak, aki már bejelentkezett az építményadó hatálya alá és nincs változás, nem kell új bevallást tennie, az új adómérték alkalmazásával az adóhatóság új határozatot hoz, melyet megküld az adózó részére.

A Htv. értelmében az adózó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény/telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt/telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (legtipikusabban haszonélvezeti jog/özvegyi jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. (A megállapodás a bevallási nyomtatvány részét képezi.)

Az építmény- és telekadót évi két egyenlő részletben kell megfizetni, március 15., illetve szeptember 15. napjáig.

Az adóbevallás benyújtása nem hivatalból indított eljárás, az az adózó kötelezettsége. Az adózók részére segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy a bevallás-nyomtatványokat, illetve az ahhoz kapcsolódó részletes kitöltési útmutatót még december hónapban megpróbáljuk eljuttatni minden lehetséges új adózó részére.

Kérjük (az új szabály miatt érintett lakás-tulajdonos) adózókat, amennyiben december 31-éig nem kapnak bevallás-nyomtatványt, fáradjanak be a Polgármesteri Hivatalba, vagy töltsék le azt a www.vertesszolos.hu weboldal „nyomtatványok”, azon belül „adózás” menüpont alól.

2.) Személyi mentességi szabályok

Az adótárgyak tárgyi mentességén túl lehetőség van arra is, hogy valaki személyénél fogva részesüljön adómentességben, vagy adókedvezményben. Az Art. ezzel kapcsolatos szabályai az alábbiak:

a) Fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
-  a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
- átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés első feltételét figyelmen kívül lehet hagyni, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.

b) Adómérséklés
Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.

Nem magánszemély adózó részére a törvény nem teszi lehetővé az adótartozás mérséklését vagy elengedését, erre csupán a pótlék- és bírságtartozás esetében van lehetőség, kivételes méltányosságból, akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Kérem, amennyiben bármilyen adózással kapcsolatos kérdése van, vagy segítséget szeretne igényelni a bevallás-nyomtatvány kitöltéséhez, forduljon bizalommal adóhatóságunkhoz.

Dr. Lázár Gabriella jegyző,
adóhatóság vezetője 

A(z) Önkormányzat rovat összes cikke:

IV. Vértesszőlősi Disznólkodás és Torosbál [2019. 01. 16.]

Papír és a műanyag hulladékok elszállítása [2019. 01. 02.]

Fenyőhulladék elszállítása [2019. 01. 02.]

2019. január 1-től a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve [2019. 01. 02.]

Tájékoztató Kutak fennmaradásának engedélyezéséről [2018. 12. 23.]

Tájékoztatás téli rezsicsökkentést érintő egyszeri természetbeni támogatásról [2018. 11. 23.]

Tájékoztatás lakcímkártya átvételéről [2018. 11. 21.]

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról [2018. 11. 21.]

Tájékoztató kutak fennmaradásának engedélyezéséről [2018. 11. 10.]

Tájékoztató hivatásos gondnoki képzésről [2018. 09. 12.]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS! [2018. 09. 06.]

Parlagfű felhívás [2018. 06. 26.]

Tájékoztatás az 1.sz. főút felújításáról [2018. 06. 18.]

Hirdetmény a Baromállási dűlőben lévő ingatlanok címének megállapítása tárgyában. [2018. 06. 14.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 06. 07.]

Álláslehetőség karbantartói munkakörben [2018. 04. 28.]

Kiírásra kerültek a Virágos Vértesszőlősért pályázatok [2018. 03. 31.]

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELHÍVÁS [2018. 03. 13.]

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása [2018. 03. 09.]

Folyamatban lévő beruházások, fejlesztési tervek [2018. 02. 15.]

NAV Sajtóközlemény! [2018. 01. 17.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [2018. 01. 03.]

Papír - műanyag és zöldhulladék gyűjtés időpontjai 2018 évben [2018. 01. 03.]

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Vértesszőlős Község Önkormányzata [2017. 12. 03.]

Ádventi Sütiház [2017. 11. 30.]

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztató lakossági fórumról [2017. 11. 28.]

Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat 2018 [2017. 09. 21.]

Megépül az új óvoda és bölcsőde [2017. 09. 06.]

ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜL VÉRTESSZŐLŐSÖN [2017. 08. 28.]

106 éves lett Vértesszőlős legidősebb lakója: Isten éltesse, Annus néni! [2017. 08. 18.]

Nyomtatványok
Pályázatok
Hirdetési lehetőségek
Ideart Az oldal 362 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég